ยินดีต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปรัชญา " สร้างนักเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาประเทศได้ยั่งยืน " วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" เอกลักษณ์ " เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ " อัตลักษณ์(นักศึกษา) "บัณฑิตนักปฏิบัติ "

หัวหน้าสาขา

แบบสำรวจ/สอบถาม

You are here

Home » หลักสูตร

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

การสมัครเข้าศึกษาต่อ
*** ผู้สนใจสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สามารถเลือกสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามพื้นที่ต้องการ ดังนี้ ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์

075-329936 (พื้นที่ไสใหญ่), 086-4703288 (พื้นที่ทุ่งใหญ่)


             
 
1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
                          Master of Science (Animal Science)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (สัตวศาสตร์)
                         M.Sc. (Animal Science)

2. รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี

 

3. ปรัชญา

มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิจัยทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม

 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

4.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์หรือสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

4.2  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาพื้นฐานสัตวศาสตร์ และวิชาอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแนะนำวิธีการสมัครเข้าศึกษา ระยะเวลาการสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551

 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการปัญหาด้านการผลิตสัตว์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5.2 เพื่อสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการผลิตสัตว์สำหรับการพัฒนาการเกษตร เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัย และระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

6. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

รับราชการ ในกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางการเกษตรและมหาวิทยาลัย เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ในหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

งานเอกชน  เป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือพนักงานประจำบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ บริษัทผลิตพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น

ประกอบอาชีพส่วนตัว การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การดำเนินการเพื่อการผลิตทางการเกษตรการดำเนินธุรกิจจำหน่ายพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมีและผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์ จัดตั้งบริษัทเพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการผลิตสัตว์  การดำเนินธุรกิจการส่งออกสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นต้น