ยินดีต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปรัชญา " สร้างนักเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาประเทศได้ยั่งยืน " วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" เอกลักษณ์ " เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ " อัตลักษณ์(นักศึกษา) "บัณฑิตนักปฏิบัติ "

หัวหน้าสาขา

แบบสำรวจ/สอบถาม

You are here

Home

หลักสูตร

 
หลักสูตรการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 

    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนทั้ง 2 พื้นที่ (พื้นที่ไสใหญ่,พื้นที่ทุ่งใหญ่) โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังนี้

1. หลักสูตรปริญญาตรี

 

 

2. หลักสูตรปริญญาโท