ยินดีต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปรัชญา " สร้างนักเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาประเทศได้ยั่งยืน " วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" เอกลักษณ์ " เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ " อัตลักษณ์(นักศึกษา) "บัณฑิตนักปฏิบัติ "

หัวหน้าสาขา

แบบสำรวจ/สอบถาม

You are here

Home » หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

การสมัครเข้าศึกษาต่อ
*** ผู้สนใจสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถเลือกสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามพื้นที่ต้องการ ดังนี้  ***

             


 
1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
                          Bachelor of Science (Animal Science)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (สัตวศาสตร์)
                         B.Sc. (Animal Science)

2. รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

 

3. ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ทางด้านทฤษฎีและทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  

 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต ศิลป์-คณิต หรือเทียบเท่า

4.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน

4.3  ทั้งข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ต้องมีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 โดยมีวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ดังนี้

- โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา
- โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
- โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านกลุ่ม 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ

5.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

5.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านสัตวศาสตร์อย่างมีระบบ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.4 ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษย์สัมพันธ์  มีความรับผิดชอบในการทำงานทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวการทำงานทั้งในภาวะผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 

5.5 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

 

6. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ประกอบอาชีพอิสระด้านสัตวศาสตร์ เช่น เจ้าของฟาร์ม/บริษัท  ตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

งานในสถานประกอบการ เช่น นักสัตวบาลประจำฟาร์ม  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พนักงานขาย และผู้จัดการร้านขายผลิตภัณฑ์  เป็นต้น

งานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

งานในหน่วยงานของรัฐ พนักงานในหน่วยงานของรัฐตำแหน่ง นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และนักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัย ที่เกี่ยวข้องทางด้านสัตวศาสตร์ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมปศุสัตว์ เป็นต้น