ยินดีต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปรัชญา " สร้างนักเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาประเทศได้ยั่งยืน " วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" เอกลักษณ์ " เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ " อัตลักษณ์(นักศึกษา) "บัณฑิตนักปฏิบัติ "

หัวหน้าสาขา

แบบสำรวจ/สอบถาม

You are here

Home

ติดต่อเรา

 
1. สถานที่ตั้ง

สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีสถานที่ตั้ง

 • อำเภอทุ่งสง :: เลขที่ 109  หมุ่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110
  โทรศัพท์ :: 075-773131-2 ต่อ 119  โทรสาร :: 075-773133
 • อำเภอทุ่งใหญ่ :: เลขที่ 133 หมู่5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
  โทรศัพท์ :: 086-4703288 โทรสาร :: 075-489610
2. การติดต่อ

อีเมล์ :: agr@rmutsv.ac.th

 • อำเภอทุ่งสง ::
  ​โทรศัพท์ :: 075-773131-119 โทรสาร :: 075-329936
 • อำเภอทุ่งใหญ่ :: 
  โทรศัพท์ :: 086-4703288 โทรสาร :: 075-489610
   
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

            การนำเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (Web Comment) ซึ่ง นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไปตลอดจนผู้เข้ารับบริการทุกคนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะสามารถส่งข้อความแนะนำ หรือติชมเว็บไซต์เพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับไปพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยการเปิดโอกาสให้ สมาชิกทุกคน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ.

 
4. แผนที่การเดินทาง

 

5. การติดต่อข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไซต์

       การนำเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ (Web Comment) ซึ่ง นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไปตลอดจนผู้เข้ารับบริการทุกคนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะสามารถส่งข้อความแนะนำ หรือติชมเว็บไซต์เพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับไปพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยการเปิดโอกาสให้ สมาชิกทุกคน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ.